Regulamin

lowride.pl

Regulamin

§ 1
DEFINICJE

1. Klient – konsument, osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera lub zamierza zawrzeć ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru/Towarów dostępnych w Witrynie.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Regulamin – niniejszy regulamin (zwany dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży a także OWS).
4. Sprzedający – FIRMA LOWRIDE MATEUSZ WYCZYŃSKI, ul. Gdyńska 23A, 60-028 Koziegłowy, NIP 684-23-25-881, REGON 362024520
5. Strona – Klient lub Sprzedający.
6. Towar/y – produkt/y dostępny/e w Witrynie.
7. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych na Witrynie.
8. Witryna – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.lowride.pl korzystając z którego Klient może zapoznawać się z informacjami i Towarami prezentowanymi przez Sprzedającego, a także składać zamówienia i zwierać na odległość umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 2
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
1. brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:
• siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie,
• problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,
2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
3. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Sprzedającego, w szczególności zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez okres całego roku.
2. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Witrynie niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
3. Klient dokonuje zamówienia Towaru poprzez Witrynę. Zamówienie przez Klienta określonego Towaru lub Towarów stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedającego oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów na warunkach wynikających z treści Witryny i niniejszego Regulaminu.
4. Po skutecznym złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta, która stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oferty od Klienta. Otrzymanie powyższej wiadomości e-mail oznacza przyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów.
5. Potwierdzenie zamówienia złożonego przez Klienta przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie powiadomić Klienta o zarejestrowaniu złożonego zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego złożenia, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.

§ 5
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez:
• wybór odpowiedniego Towaru spośród pozycji dostępnych w Witrynie,
• określenie ilości zamawianego Towaru,
• określenie formy płatności,
• potwierdzenie danych do faktury oraz formy odbioru zamówionego Towaru,
• potwierdzenie zamówienia.
2. Miejscem realizacji dostaw Towarów zakupionych w Witrynie jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje możliwość realizacji dostaw Towarów poza granicami kraju po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki ze Sprzedającym.
3. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane przez Sprzedającego w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Klienta.
4. W sytuacji w której zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, zostaje ono anulowane.
5. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany drogą mailową o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź z tych pozycji, które wydłużają czas jego realizacji.

§ 6
DOSTAWY

1. Dostawa Towaru jest realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską.
2. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
3. Czas dostawy przesyłki z Towarem zakupionym przez Klienta przez firmę kurierską wynosi do 3 dni roboczych od daty wysłania Towaru.
4. Sprzedający pobiera od Klienta zryczałtowane koszty wysyłki Towaru zakupionego w Witrynie, które wynoszą odpowiednio:
• 0,00 PLN – odbiór osobisty (przedpłata lub gotówka przy odbiorze)
• 18,00 PLN – kurier przedpłata na konto bankowe
• 27,00 PLN – kurier pobraniowy (płatność przy odbiorze)
oraz w przypadku dużych paczek (koła, kompletne układy zawieszeń, układy wydechowe itd.)
• 25,00 PLN – kurier przedpłata na konto bankowe
• 35,00 PLN – kurier pobraniowy (płatność przy odbiorze)

§ 7
CENY TOWARÓW

1. Ceny wszystkich Towarów oferowanych w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany cen Towarów,
• wprowadzania nowych Towarów do obowiązującej oferty,
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 nie wpływa na ceny Towarów objętych zamówieniami złożonych przed datą wejścia w życie nowych cen, promocji lub wyprzedaży.

§ 8
PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Za Towar zakupiony w Witrynie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
• Za pomocą systemu płatności Przelewy24
• za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze)
2. Inne formy płatności mogą być dostępne tylko po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

§ 9
REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w ofercie Sprzedającego są wolne od wad, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową ekonomiczną. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na jego adres „za pobraniem”.
4. Sprzedający prosi, aby w miarę możliwości Klient zwrócił Towar wraz z paragonem/fakturą VAT i innymi dokumentami dołączonymi do Towaru oraz w oryginalnym opakowaniu, a także drukiem zwrotu towaru dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego.
5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaoferuje mu inny dostępny towar. Sprzedający pokrywa koszty związane ze zgłoszoną reklamacją w przypadku jej pozytywnego rozpoznania.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klient, wszelkie koszty związane ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta.
7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi oglądanymi na stronie internetowej Sprzedającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 10
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów. Zwracane towary muszą być kompletne i nie zniszczone.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na wzorze formularza o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnej lub pocztą elektroniczną.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (art. 38 pkt. 5 ustawy z dna 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.
6. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz drukiem zwrotu towaru na adres Sprzedającego.
7. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny wraz z kosztami dostawy w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
8. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Płatność zostanie wstrzymana do chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Baza danych Klientów Sprzedającego podlega regulacjom GIODO.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego stanowią jego wyłączną własnością i zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych jego zgody.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, a także innych właściwych ustaw.
3. Sprzedający postępuje zgodnie z kodeksem praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2017 roku.
5. Do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 roku znajdują zastosowanie postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Sklep

Kup online części do tuningu lub wybierz i odbierz osobiście.

Montaż i serwis

Zamontujemy wszystkie części i obsłużymy mechanicznie Twoje auto.

Doradztwo

Posiadamy doświadczenie w tuningu, znamy aktualne trendy i możliwości techniczne.